Boys

“BOBBY” Imported The USA.

TH.CH.GRANDDREAM MADE IN USA.

แชมป์ประเทศไทย นำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

“PATRICE” Imported Poland.

TH.CH.PACIFIC COAST BELLA MARE

แชมป์ประเทศไทย นำเข้าประเทศโปแลนด์

“DIEGO” Imported Poland.

SAN DIEGO BELLA MARE

นำเข้าประเทศโปแลนด์

“TANO” Imported Russia

TH.CH.LAB’SPB CHELENTANO 

แชมป์ประเทศไทย   นำเข้าจากประเทศรัสเซีย

“FINNIGAN” Imported Russia

BALINOR BAND FINNIGAN

นำเข้าจากประเทศรัสเซีย

พ่อพันธุ์ลาบราดอร์

จากประสบการณ์การเลี้ยง ลาบราดอร์มามากว่า 20 ปี ทำให้เรารู้ลึกซึ้งถึงการพัฒนา ลาบราดอร์ให้มีคุณภาพที่ดี หนึ่งในนั้นก็คือ พ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผสม

พ่อพันธุ์ที่ทาง กรีนคอร์เนอร์ได้เลือกมาเพื่อผสมทุกตัวต้องมี

  • ผลตรวจข้อสะโพกและข้อศอกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระบบสากลโลก
  • ต้องมีผลตรวจโรคพันธุกรรมที่สามารถตรวจได้ทาง DNA
  • ต้องมีอารมณ์ที่เป็นมิตร ไม่มีอารมณ์กร้าวร้าว หรือขลาดกลัว
  • ต้องได้มาตรฐานโครงสร้าง ตามมาตรฐานสายพันธุ์